SUMMER DANCE FOREVER 2023


【ROUND 1】KIYAMU vs POPPING DANYS


【ROUND 2】KIYAMU vs ARVIDOS


【ROUND 3】KIYAMU vs NEAL


【QUARTER FINAL】KIYAMU vs KYMEN


【SEMI FINAL】KIYAMU vs YANKEE